اخبار و رویدادها
لیست اخبار
اطلاعيه برگزاري ترم تابستان 95-94
اطلاعيه برگزاري ترم تابستان 95-94
1395/02/26 : اﻃﻼﻋﻴﻪ((ﻧﻴﻤﺴﺎ ل تا بستان ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 95-1394))موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی-غیردولتی اندیشه جهرم در نظر دارد در ترم تابستان 95-94 دروسی که عناوین آن به پیوست آمده است ،ارائه نماید.*تقويمآموزشي:انتخاب واحد: از روزشنبه 1395/04/19 لغايت پنج شنبه 1395/04/24شروع كلاسها: ازروز شنبه 1395/04/026پايان كلاسها:روزچهارشنبه 1395/05/27شروع امتحانات : روز دوشنبه 1395/06/01پايان امتحانات : روز یکشنبه 1395/06/07نكات مهم:*-حداکثر واحد مجاز انتخابی در دوره تابستان 6 واحد است .*-دروسي كه در ترم تابستان انتخاب مي شوند ......
اطلاعيه دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات پاياني   ((نيمسا ل دوم سال تحصيلي95-1394))
اطلاعيه دريافت كارت ورود به جلسه امتحانات پاياني ((نيمسا ل دوم سال تحصيلي95-1394))
1395/02/25 : ((هوالعليم))اﻃﻼﻋﻴﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ((ﻧﻴﻤﺴﺎ ل دوم ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 95-1394)) زﻣﺎن ﺷﺮوع ﭘﺮداﺧﺖ باقيمانده ﺷﻬﺮﻳﻪ: 25 اردیبهشت ماهاﻟﻲ13 خردادماه 1395زﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ: 03اﻟﻲ 15خرداد ماه 1395ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در روزﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺺﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. در اﻳﺎم ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورودﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻲﺑﺎﻳﺴﺖ ......