ورود به سامانهپنجشنبه 27 آذر 1393فارسیEnglish
اخبار و اطلاعیه ها
لیست اخبار
اطلاعيه  تسويه حساب مالي ودريافت كارت ورود به جلسه امتحانات پاياني
اطلاعيه تسويه حساب مالي ودريافت كارت ورود به جلسه امتحانات پاياني
1393/09/25 : اﻃﻼﻋﻴﻪ درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ   ((ﻧﻴﻤﺴﺎ ل اول ﺳﺎل ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 1394-1393))     زﻣﺎن ﺷﺮوع ﭘﺮداﺧﺖ باقيمانده ﺷﻬﺮﻳﻪ: 25 آذر ﻣﺎه اﻟﻲ 10 دي ماه 1393 زﻣﺎن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ: 11 اﻟﻲ 17 دي ﻣﺎه 1393 ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد در روزﻫﺎي اﺑﺘﺪاﻳﻲ ﻛﺎرت ورود ﺑﻪ ﺟﻠﺴﻪ اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﺧﻮد را درﻳﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻴﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻘﺺﻫﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ. در اﻳﺎم ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﻳﺰي اﻣﺘﺤﺎﻧﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ رﻓﻊ ﻧﻮاﻗﺺ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ زﻣﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﺪ . ﺑﺮاي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺎرت و ......
دريافت شناسه واريزورود به سامانه آموزشيسامانه خدمات دانشچوئي